Taal

Bilzerse boerenwijsheden verklaard ...

 • Aater m'n vaase vergeet de wêrd
  Wie dan komt dan zorgt; après moi le déluge
 • Alleman drig ze leed onder ze kleed
  Een mens loopt met zijn miserie niet te koop

 • Alles ès miëgelek, mê 'ne nokse èn z'n maol sjijte, dat geet nie!
  Alles heeft zijn grenzen

 • Aongetrouwd ès aongesjiëte
  Aangetrouwd is aangedouwd (van je schoonfamilie moet je het hebben ...)
 • Aste daud gees, moeste alles èn perdêl lotte
  Als je sterft, moet je alles achterlaten; het laatste hemd heeft geen zakken

 • Aste kènder sjiks, kraajste kènder thaus
  Kinderen doen kinderwerken (je mag er dan ook niet te veel van verwachten)

 • Aste mèt den hond slips, kraajste z'n vlei
  Wie bij de hond slaapt, krijgt vlooien (men neemt gemakkelijk de slechte gewoonten over van iemand waarmee men omgaat)

 • Aste te goêd bès, wiëste van de ratte gefraete
  Al te goed is buurmans gek
 • Aste z'ne botram gesmaerd hébs, moess'm ooch mêr opaete
  Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten; wie a zegt, moet ook b zeggen

 • As 't piëd van stal veraandert, dan kimp doë gemeenlek gêt!
  Het volksgeloof wil dat een vrouw die verhuisd is, licht zwanger kan raken

 • As 't smok, ès 't bedérve
  Als het 'smaakt', deugt het niet (schertsend gezegd als iemand te kennen geeft dat het eten hem/haar smaakt; 'smaken' (onoverg.) kan zowel 'lekker zijn' als 'een slechte smaak hebben' betekenen)

 • As 't wotter zak, krok 't ijs
  Als het water zakt, kraakt het ijs (dient ter verontschuldiging wanneer men bij het wateren een wind niet kan onderdrukken)

 • At Aspei ze lêmpke autgeet, zit Aspei èn den doenkele
  Als Aspei (eertijds vuilnisman) zijn lampje uitgaat, zit Aspei in het donker; als het zeil scheurt, heeft het een gat

 • At at at... at m'n tant raedsjes (onder) hao, wos 't 'n aad fordsje
  Als ... als ... als mijn tante wieltjes had, was zij een oud fordje; als de hemel valt, krijgen we allemaal een blauwe slaapmuts op

 • At de gaaze wotter zien, hébbe ze dos
  Als ganzen water zien, krijgen zij dorst (als kinderen iets zien, willen zij het hebben)

 • At de klok van Raume sleet / slig, blifste zau!
  Als de klok van Rome slaat, blijf je zo! (bezwering tegen iemand die grimassen trekt in de spiegel of naar iemand zijn tong uitsteekt)

 • At de vêrke fraete, dan zwijge ze
  Als de varkens vreten, hoor je ze niet meer (gezegd als aan de tafel bij het eten plots een stilte valt)

 • At de vêrke zaot zin, zin de roëpe zoêr
  Wie overvloed heeft, wordt kieskeurig

 • At ich zaot bèn, ziet 't alleman, at ich dos héb, ziet 't niemes / geene mins
  Als ik zat ben, ziet iedereen het, als ik dorst heb, ziet niemand het (zegt de dronkaard)

 • At kènder kleen zin, traeë ze dich op z'ne sjaut, at ze graut zin, traeë ze dich op z'n hat
  Kleine kinderen trappen op je schoot, grote op je hart; kleine kinderen hoofdzeer, grote kinderen hartzeer

 • At kènder stil zin, zin ze zik
  Met kinderen is er altijd leven in huis

 • At liefde vernauwt, ès gauw getrouwd
  Een hernieuwde relatie leidt vaak snel tot een huwelijk
 • At 'n aa sjier èn brand steet, doë ès gee blèsse aon
  Er is geen houden aan een oudere mens die verliefd wordt; hoe ouder hoe gekker

 • At 'ne graute kimp, moet 'ne kleene sjaajve
  Waar meerderman komt, moet minderman wijken

 • At os kat 'n koê wos, koste ve ze mélke aater de stoëf
  Als mijn kat een koe was, kocht ik geen melk meer

 • Baeter èn de graute wêrd as èn den ènge bauk
  Beter in de wijde wereld dan in de enge buik (zegt men verontschuldigend wanneer men in gezelschap een wind laat)

 • Baeter laot as nauts
  Beter laat dan nooit

 • Baeter 'n aad piëd kepot as e joeng bedérve / verroës
  Beter een oud paard den bek af dan een jong (zegt een oudere die toch maar weer het werk doet waarvoor een jongere de neus ophaalt)

 • Bau de brouwer ès, hoêf de bêkker nie
  Bier vult de buik, bier is als vloeibaar brood

 • Boeste dabs, moeste pikke
  Waar je scharrelt, moet je pikken (waar je werkt, word je geacht mee aan tafel te schuiven)

 • Bau 't trèk, ston twei diëre oëp
  Waar het tocht, staan twee deuren open; waar onenigheid heerst, hebben er twee schuld
 • Dae de gêk trouwt vér ze gêld verlies 't gêld ên hilt de gêk
  Wie trouwt omwille van het geld zal dat berouwen
 • Dae 'n koj vroo hèt, geet gemaekeleker te bichte
  Een kwade vrouw bezorgt je een slecht geweten
 • Dae rap ès mèt aete, ès ooch rap mèt wérke
  Wie rap is met eten, is ook rap met werken; zie: Gauw mèt de taan, gauw mèt de haan

 • Dae 't haug hèt, lit 't leig hange
  Wie rijk is, laat het geld graag rollen (vgl. Dae 't lank hèt ...)

 • Dae 't langste laef, hèt den heile wêrd ên de Briëmakker tebij
  Geduld overwint alles; de aanhouder wint

 • Dae 't langste laef, kraajg den heile wêrd ên 't aaterste van de Borrebêrg op den hoop tau

 • Dae 't lank hèt, lit 't lank hange (ên dae 't nog langer hèt, dae sleep 't!)
  Wie veel bezit, leeft ernaar; wie het breed heeft, laat het breed hangen

 • De bêkker laef van ènsjiete
  De bakker leeft van inschieten (t.w. het brood in de oven; schertsend gezegd als iemand 'inschieten' gebruikt in de betekenis 'verlies lijden', bv. doë sjiet ich op èn!)

 • De bérgemeester op 't stadhaus ên de pestaur èn z'n kérk!
  Ieder hoort baas te zijn op zijn eigen domein; wereldlijke en kerkelijke zaken moet men gescheiden houden (verwijzing naar de scheiding tussen kerk en staat)

 • De bès van niemed baeter gediend as van z'n eege
  Bedenk vooral eerst jezelf; het hemd is nader dan de rok
 • De goej moette 't mèt de koj besniete
  Algemene strafmaatregelen treffen vaak ook onschuldigen

 • De goej piëd op stal, de krakke iëveral
  De beste paarden staan op stal; een goed huwelijkskandidaat zoeke men niet op straat

 • De klaoger / Klaogers geen(e) naud, de stoeffer / stoeffers gee braud
  Klagers hebben geen nood; wie het hardste klaagt, heeft gewoonlijk niet de grootste problemen

 • De kons 'ne frang mêr eene kér autgaeve
  Je kunt je geld maar één keer uitgeven; m.a.w. spring spaarzaam om met je centen (vgl. De kons 't nie g'had hébbe ên 't nog te goêd vènne)
 • De kons nie mèt alleman tegoej doên
  Je kunt niet iedereen te vriend houden

 • De kons 't nie g'had hébbe ên 't nog te goêd vènne
  Men kan geen omelet maken zonder eieren te breken; men kan 't niet al hebben, veel boters ende vette jonckwijfs; het is of het een, of het ander

 • De moes dich haage mèt de wolleve èn 't bos
  Je moet in de pas lopen, met de grote hoop meedoen; (ook) de kool en de geit sparen

 • De moes dich nie autdoên véreiste sloppe / ze bèd èn gees
  Je moet je niet uitkleden voor je naar bed gaat; sta je bezit niet af voor je sterft

 • De moes 'nen aandere z'n êrte nie poële
  Laat ieder zijn eigen boontjes doppen, bemoei je niet met andermans zaken

 • De moes noë 'n zoêr maul nie kieke
  Laat je door de misnoegdheid van een enkeling niet van de wijs brengen, doe wel en zie niet om

 • De moes ze wit breidsje nie viër aete
  Je moet je mikbrood niet eerst opeten, spring spaarzaam om met je rijkdom

 • De moes Zjeezeke d'ooge ni autstaeke
  Steek Onslieveheer de ogen niet uit, maak geen misbruik van je weelde, wees niet te inhalig
 • De politik ès 'n sjélbrik bau meinige man z'ne nak op brik
  De politiek is een glijbaan waarop menigeen zich de nek breekt; politiek is een hoogst onzekere bedrijvigheid

 • De saestig valle lêstig
  Het zestigste levensjaar is de voorbode van ouderdom (en de ongemakken eraan verbonden)

 • De zaolgerdaajne hange aut
  De zaalgordijnen hangen uit (gezegd als een vrouw haar kloemmeldik te drogen heeft hangen, m.a.w.: geen seks vandaag)
 • Doë kan gee kêtsje gegeeseld wiëne of hae moet ze peitsje vashaage
  (gezegd van iemand die altijd van de partij is als er iets te gebeuren staat)
 • Draaj kér verhauze, da's zoe goêd as aofgebrand
  Verhuizen kost bedstro

 • Drènk ich, dan bedérf ich, drènk ich nie, dat stérf ich.
  Baeter gedroenke ên bedérve as nie gedroenke ên ael gestérve.

  (naar een oude caféspreuk)
 • Eege stoef stink
  Eigen roem stinkt; het betaamt niet dat men zichzelf lof toezwaait

 • Eene mèt 'nen hoêd maog vraaje, eene mèt 'n klak maog strak
  Mensen van hogere stand hebben een streepje voor

 • E graut leed èn e klee kaajlke
  Een groot verdriet in een klein kuiltje (zegt men bij het graf van een kind)

 • E mèssekiëtelke ès gauw kaad
  Een mussenkeuteltje is snel afgekoeld; men moet zich om een onbetekenend iemand die dreigt, geen zorgen maken; van een zot verweten, is gauw vergeten (vgl. 'n Kleen mèg stik zoe hêl as 'n graute)

 • Èns sjêlm, altijd sjêlm
  Eens een dief, altijd een dief
 • Êrrem sjoëpe wiëne ooch gesjoëre
  Arme schapen worden ook geschoren; iedereen moet belastingen betalen

 • E spier stroj ès mès, ên 'n haaf sênt ès gêld
  Wie het kleine niet eert ...

 • Gauw mèt de taan, gauw mèt de haan
  Rap met de tanden, rap met de handen; snelle eters zijn snelle werkers

 • Geen braulof zoe kleen of doë kimpter wier een
  Een bruiloft is de voorbode voor een nieuwe, op een huwelijksfeest komen vaak nieuwe relaties tot stand
 • Gegaeve blaajf gegaeve
  Eens gegeven, blijft gegeven; je kunt wat je weggegeven hebt, niet terugeisen

 • Goejje koop ès diere koop
  Goedkoop is duurkoop; de zuinigheid bedriegt vaak de wijsheid

 • Goejje mèrge, dae nie it, hoêf nie te zèrge!
  Goede morgen, wie niet eet, hoeft niet te zorgen (schertsend gezegd wanneer iemand goeie morgen wenst)

 • Haafkaaf haaf ên haafkaaf heil ès onderhaaf haafkaaf
  (raadseltje: hoeveel is halfkalf half en halfkalf heel? anderhalf halfkalf!)
 • Haajs zin kraajs
  Huizen zijn kruizen; hoe meer koeien hoe meer moeien

 • Hae!, zaag de krae, dae z'ne bêk vol aete hae / waaj ze 't aete èn hérre bâk hao
  Wie het onderste uit de kan wil, krijgt vaak het deksel op de neus (terechtwijzing aan het adres van iemand die met de mond vol te kennen geeft dat hij/zij nog meer wil hebben; allusie op de fabel van de vos en de raaf)

 • Heistig getrood lang berood
  Haastig getrouwd lang berouwd (m.a.w. trouw niet te gauw!)
 • Ieder op z'nen toêr ès niks te viël
  Ieder om de beurt! (ook wel gezegd uit leedvermaak met de tegenslag van een ander: boontje komt om zijn loontje)

 • Ieder 't zaajn(t) ên ter dievel niks!
  Juist is juist; de enige goede rekening is de juiste rekening

 • Iemed bau geen reliezje èn zit, da's geene mins
  Wie niet gelovig is, is geen ernstig mens (zo wil het het volksgeloof)

 • Itste nie van me gebiet, dan itste van m'ne sjiet
  Wil je niet eten van iets waaraan ik gebeten heb (zegt de muis), dan eet je vast wel van dat waarin ik gescheten heb (t.w. het meel; gezegd tegen iemand die kieskeurig is op eten waaraan muizen hebben gezeten, of die de sporen van muizentandjes wegsnijdt uit bv. kaas of chocola)

 • Joeng getrood joeng berood
  Jong getrouwd is jong berouwd (denk liever goed na eer je de stap zet)
 • Kakke geet vér bakke
  Sommige zaken dulden geen uitstel; alles op zijn tijd
 • Kènder wo rap wasse, zin ooch rap aut de kojje
  Kinderen die snel groeien (lees: sneller dan normaal), zijn ook vlug(ger) uit de 'kwade' (lees: gevaarlijke) periode

 • Kiëze / Aebere zin wotterzêk, doe wiëste (gauw) flaa op
  Van kersen of aardbeien krijg je snel weer honger

 • Lange droëd slaechte noëd
  Lange draad slechte naad (letterlijk te nemen naaitip: gebruik geen te lange draad bij het naaien)

 • Lich verdiend, lich vertaerd
  Zo gewonnen, zo geronnen

 • Liëges koëme toch aut
  Al moesten de kraaien het uitbrengen, de waarheid komt aan het licht

 • Liever 'n aurvaeg as oneenaon bekapitteld te wiëne
  Lijfstraf als boetedoening is te verkiezen boven constant gemopper; beter de korte pijn
 • Loemp ès ooch vès, mê de kop doog ni
  Lomp is ook vis, maar de kop deugt niet (stereotiep antwoord op het verwijt dat iemand lomp is)

 • Lojje zweet ès rap viërig / gereed
  Lui zweet is rap gereed; wie niet graag werkt, vindt licht een uitvlucht

 • Lot de poês mêr pisse
  Laat de hele boel maar waaien; maak je niet te veel zorgen, het komt wel goed

 • Manshand boëve
  De man hoort het laatste woord te hebben
 • Mattelêrre koëme (ooch) èn den hiemel
  Martelaren komen (ook) in de hemel (stereotiep antwoord op het verwijt dat iemand niet voortmaakt, treuzelt, mattelt; ook gezegd wanneer een werk veel moeite kost)

 • Mèrge kimp nog 'nen daog bau niemed op gewérk hèt!
  Jaag je niet op, morgen komt nog een dag; wat vandaag niet af geraakt, doen we morgen

 • Mèt 'ne liëge maog konste nie wérke
  Men kan meer werk verzetten nadat men gegeten heeft (ook uitnodiging om waar men werkt mee aan tafel te schuiven, zie: Boeste dabs, moeste pikke)

 • 'n Ee moet gestaeke zin, vér keike te krijge
  Zonder haan geen kuikens

 • 'ne Geneide maog 'nen ongeneide mètbrènge
  Wie genodigd is, mag een ongenode (gast) meebrengen (vaak schertsend gezegd tot iemand die naar een feest mag waarop de spreker niet uitgenodigd is)

 • 'ne Kafei ès geen kérk
  In een café valt wel eens een onvertogen woord

 • 'ne Laevetige mins kan iet mètmaoke!
  Een mens maakt wat mee in zijn leven!

 • 'nen Aop moeste geen toêre mei leire
  Men moet een oude aap geen smoelen leren trekken (je hoeft aan iemand die ouder is of meer ervaring heeft, geen raad te geven)

 • 'ne Naote (hond) ès gauw berêngerd
  Een natte hond is vlug beregend, wie zelf zin heeft, hoef je niet (lang) te overtuigen (bv. om mee een glas te gaan drinken)

 • 'ne Noên zonder petaozje ès geene noên
  Bij een middagmaal hoort een stevige (groente)soep of een flinke portie groenten

 • 'nen Onnèt zit gan haug
  Een onnut zit graag hoog; een luierik heeft het graag voor het zeggen (sneer aan het adres van iemand die gemakkelijk bevelen geeft maar zelf niet veel uitricht)

 • 'ne Pestaur deet ooch geen twei mèsse vér 't zêlfste gêld
  Een pastoor doet ook geen twee missen voor hetzelfde geld; niets voor niets (ook schertsend gezegd als iemand je vraagt je woorden te herhalen)

 • 'ne Stiek èn de botter ès 'ne stiek èn m'n hat!
  Een steek in de boter is een steek in mijn hart (gevleugelde woorden opgetekend uit de mond van een krenterig persoon)

 • 'ne Vrigterènger ên nen aawijverdaas daaj doêre nie lang
  (±) Regen voor acht uren zal de hele dag niet duren
 • 'n Goej saas doë moet 't vêrke dér gedaas hébbe
  Voor een lekkere saus is varkensvlees of -vet onontbeerlijk

 • Nie gesjoëte ès altijd mis
  Niet geschoten is altijd mis; wie niet waagt, niet wint

 • 'n Joeng mêt mèt nen aaë gêk, da's alle joëre gêt
  Een jonge deerne en een ouwe gek, dat is elk jaar prijs (men had het niet zo begrepen op jonge meisjes die een oudere man huwden)
 • 'n Kêrb kal / 'n Kaar kal woëg nog geene kilau
  Een mand, een kar vol (ge)praat is nog geen kilo zwaar; praatjes vullen geen gaatjes

 • 'n Kleen mèg stik zoe hêl as 'n dikke
  Een kleine mug steekt zo hard als een grote; je moet de kleine man niet onderschatten; magere vliegen bijten scherp

 • 'n Vliegende krae vink mei as 'n zittende
  Wie handel drijven wil, moet de boer opgaan. Een vliegende kraai vangt altijd wat, een zittende kraai verhongert.
 • On 't mattele vér on 't spattele te koëme
  Gezegd van een trouwlustig persoon.
 • Op de vètwee koëme vér allemoël
  Sterven is het lot van alle mensen; de dood kent geen lieve kinderen (vètwee = kerkhof)

 • Op ee been konste nie gon / ston
  Op één been kan je niet staan (uitnodiging om een tweede borrel te drinken)

 • Op 'n vroolaaj kont ên 't gêld drêt den heile wêrd
  Sex en geld doen de wereld draaien

 • Rêts zik rêts
  Soort zoekt soort
 • Sjaun minse sjaun zaoke, ên wo ze nie hébbe, lotte ze zich maoke
  Rijke mensen kopen zich alles wat ze willen

 • 's Mèrges as ich vrig opston dan kiek ich noë de wolke, dan dènk ich èn m'n eege zêlf: me geetsje ès nog nie gemolke
  (uit een bucolisch liedekijn)

 • Spaajende kènder zin daajende kènder
  Kinderen die (vaak) overgeven, gedijen goed (troostend gezegd als jonge ouders zich op dit punt zorgen maken)

 • Stinke ès stank ên krijte ès kèndergejank
  Stinken is stank en krijten (huilen) is kindergejank (zegt degene die het verwijt krijgt dat iets of iemand stinkt)

 • Stroëtèngel hausdievel
  Wie vriendelijk en hoffelijk is op straat is dat daarom niet altijd in de eigen huiskring
 • Ter/Den dievel sjit altijd op den eegeste / de grutsen hoop
  Rijken worden vaak bevoordeeld; de rijkdom in de wereld is ongelijk verdeeld (vgl. 't wotter vlit noë de zei)

 • 't Ès aajl geflèt at de maer nie zeeke wilt
  Wat baten kaars en bril ...

 • 't Ès ammel geen hoërsnaajes
  Het loopt niet van een leien dakje, het gaat allemaal niet van zelf (in het leven)
 • 't Ès e mênneke waaj 'ne poêp, aster voert ès, zies 'm nimei!
  (zegt men schertsend als iemand, een man in dit geval, het gezelschap heeft verlaten)
 • 't Ès nès, zaag Boel. 't Ès boel, zaag Nès.
  De pot verwijt de ketel ...

 • 't Ès van 'n strontkaar daste iëverrië wiës / De wiës gemeenlek dér 'n strontkaar iëverrië
  Je wordt wel door een strontkar, niet door een koets overreden; door mensen zonder fatsoen word je vaak ongenadig behandeld; de duivel vergeet geen stoot tegen zijn bokkenpoot

 • 't Gêld lik op stroët / ès op stroët te raope
  De wereld is aan de durvers
 • ('t kan) Baeter (aof) van de graute kérk as van 'n kleen kepêl
  Laat diegene maar betalen die er financieel het beste voor staat

 • 't Laeve ès waaj 'ne sjiet: de viels 't krei ên 't ès al verbij!
  (vluchtige levenswijsheid)

 • 't Mênneke van Laun ès on 'm
  Hij richt niet veel uit, (ook) hij verkeert in een landerige bui

 • Traon ès ooch gespiëld
  Wie niet waagt, niet wint (vnl. bij het kaartspel gezegd; vgl. nie gesjoëte altijd mis)

 • Trouwe ès gee kènderspiël
  Huwen doe je niet lichtzinnig

 • Trouwe ès haage
  Trouwen is voor het leven
 • 't Viëste van 'nen hond ên 't aaterste van e piëd moeste altijd sjauwe
  Hoed je voor het voorste van een hond en het achterste van een paard

 • 't Waer ès goêd, mê de minse dooge ni
  (verzuchting geuit als iemand klaagt over het weer)
 • 't Wotter vlit noë de zei
  De rijken worden alsmaar rijker; (ook) geld trekt geld aan

 • 't Zin sjaun niëtsjes as ze gekrok zin
  Eind goed al goed (zegt men bij het aanschouwen van een pasgeborene)

 • Vanboëve blink vanonder stink
  Schone schijn verbergt vaak armoede of een gebrek aan hygiëne
 • Vandaog te zot, mèrge te bot
  Wie je vandaag uitbundig begroet, gunt je morgen geen blik waardig

 • Van e gedond wêrk slipste goêd
  Een werk dat voltooid is, geeft voldoening

 • Vér niks kraajste niks
  Voor niets gaat de zon op; voor wat hoort wat

 • Vraaje ès stil kalle ên hêl liege
  Vrijen is stilletjes praten en hard liegen; lieflijk speelt de fluit, als de vogelaar erop uit is de vogel te verschalken

 • Vraaje onder ee daok, ès 't 'n sjaan, 't ès e gemaok
  Vrijen onder hetzelfde dak, is het een schande, het is ook een gemak (destijds sprak men schande van verliefden die hetzelfde huis deelden)

 • Vroolaajhaan ên piëdstaan maoge nauts stilston
  Een vrouwenhand en een paardentand dulden geen stilstand

 • Wae as iëzel geboëre wiëdt, zal nauts e piëd wiëne
  Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje; ezel geboren moet ezel sterven (zonder talent bereik je niets)

 • Wae e lijk èn de femiele hèt, maog bènne de moend nog ee verwaachte
  (een sterfgeval in de familie brengt ongeluk)

 • Wae 't wijf pak vér 't lijf verlies 't lijf ên hilt 't wijf
  Voor een goed huwelijk is meer nodig dan uiterlijke schoonheid
 • Wae z'n femiele bezwaddert, sjêndeliërt z'n eege gezich
  Wie kwaad spreekt van zijn familie, maakt zich zelf te schande

 • Wèste dan wiëste graut, geeste kepot dan bèste daud
  (woordspeling: 'wèste' = groei je - 'wiëste' = weet je; gewoonlijk als antwoord op "wèste dat dan nie?')
 • Wi adder wi gêkker
  Hoe ouder hoe zotter; ouderdom heeft de wijsheid niet gepacht

 • Wi mei aste 'ne stront riers, wi mei atter stink
  Onfrisse zaakjes worden er niet aangenamer op als men ze nader onderzoekt, stinkende potjes laat men beter gedekt

 • Wo de kop vergit, moette de been besniete
  Wie geen hoofd heeft, moet benen hebben; (ook) ondergeschikten draaien op voor de fouten van de baas

 • Wo ich nie zien, sjojt mich nie
  Wat het oog niet ziet, deert het hart niet; wat niet weet, niet deert

 • Zak zik zich e pak
  (waarschuwing aan het adres van iemand die een rammeling riskeert)
 • Zaote ên kènder, doë kimp niks aon
  Er is een God voor dronkaards en voor kinderen (zij hebben hun eigen engelbewaarder)

 • Zaote ên kènder zègge de woerd
  Dronkaards en kinderen liegen niet, zij zeggen onbewimpeld wat zij denken

 • Zau zak zau zoëd (zau bêndel zau noëd)
  De saus is naar het pannetje; (ook) de appel valt niet ver van de boom

 • Ze konne langer van mich kalle as van mich aete
  Ik trek mij van wat de mensen zeggen niets aan.

 

   Dê!