Fotozoektocht

15/03/11 De Vlaamse Meisjes waren al vaker te gast in deze zoektocht. Wie deed er nog mee met "In het Witte Paard"?

Reacties bij deze foto

maurits engelen

't Is wel geen vlaams "meisje", maar ik begin met 1: Guy Vrijens, alias Sigi, "was kann er daran tun dass er so schön ist?".


15/03/11
maurits engelen

Puntjes op de i bij "Sigi": ik had de toenmalige bilzerse versie van de liedjestekst verbasterd in het Duits. Eigenlijk luiddt hij: "Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?" of nog "Was kann der Sigi denn dafür, dass er so schön ist?". En nu zit me dat de godganse dag te oorwurmen!


15/03/11
Maurice Martens

Nr.1 en Nr.7 en Nr.39 Nonk Guy, tant Paula Martens (echtg. nr.1) en nonk Valentin Martens.


15/03/11
marcus wieers

nr 10 = nonk albert (rubens) nr 42 = nonk eddy (rubens)


15/03/11
mariette

9 is Fons Buntinx Zou het kunnen dat 18 Irma Roosen is? (de mama van Jeannine Prosmans)


15/03/11
maurits engelen

15: ons ma, (Leo)Poldine Kellers; 5: ons tant, Maria Engelen; 6: onze meester van het 4de stjr., Jan Knaepen. Bilisium zal wel ergens een volledige rolbezetting hebben. Maar trad Charelke Jeurissen, 21, ook op? Hoed af voor de producer van die voorstellingen, alleen die kostuums al.


15/03/11
Ludo Heynderickx

N° 4 is volgens mij meester Machiels. Ga verder nog eens nadenken. Het is inderdaad de opvoering van "het witte paard"


16/03/11
dolf wiers

nr 8 = edmond rubens (nonk edmond van Antwerpen)


16/03/11
rik

12. (Tant) Jeanny "van de Mabo" Dubois 40. (Ome) Karel Maurissen 3. Leon Gonnissen 38. Maurice Coch (?)


16/03/11
Gerald

23. Maria (Marieke) Nijssen 28. Lisa Buntinx


16/03/11
Lea Maurissen

nr. 29 is mijn tante Fina Penders (geboren 14-08-1914), dus ook de tante van mijn broer Frans en mijn neef Robrecht Penders.


16/03/11
Patrick Bollen

nr 19 de pa van Stefan Geurts ? ? ?


16/03/11
maurits engelen

Als je dezer dagen op de Bilisium-verdieping Hubert Roosen ontmoet zie je de familietrekken met nr.20. Papa Albert?


17/03/11
Heynderickx Ludo

zou N° 24 en 25 niet Jeanneke en Antonnie Colla kunnen zijn??


17/03/11
Lea Maurissen

rechtzetting: "nr. 29 is mijn tante Fina Penders (geboren 14-08-1914)", moet zijn: "(geboren 21-08-1914)." Enfin, in het begin van de grote oorlog...


17/03/11
maurits engelen

Lu, ik citeer Robrecht n.a.v. een eerdere H.Hart-foto: "Zjanneke ès eis geboëre èn 1923 ên Antenie wos van 1910". Kan Jeannneke dan op nr. 24 al zoe ennig gewès zin in de joëre dattig ?


17/03/11
dolf wiers

nr 21 = dhr Nassen... vanop de markt.


18/03/11
dolf wiers

19 = evenbeeld van Stefan Geurts, dus het moet zijn vader zijn, zoals Pat aangaf...


18/03/11
frans maurissen

Volgens mij is nr 21 Karel Jeurissen, alias "Sjaarelke van de Post". Hij was getrouwd met Liske Bijnens. Zij woonden in de Korenstraat en hadden er een garen- en bandwinkel met de naam "In de Regenboog". Ik heb nooit geweten dat Sjaarel toneel speelde. Hij was wel een fervent lid van de KJW. Hij heeft jaren in het bestuur gezeten en was er de laatste voorzitter van (dacht ik...). Nummer 18 is (inderdaad) mijn schoonmoeder Irma Roosen. Op 20 staat haar broer Jef Roosen. Nr. 13 is Hubert Collas (uit het latere snoepwinkeltje tegenover het Graf). P.S.: De opvoering van het Witte Paard was een initiatief van de Katholieke Jonge Wacht (KJW). De eerste opvoering vond plaats op 8 oktober 1933 en de laatste (de zevende!) op 20 januari 1935.


18/03/11
jeu

De Vlaamse meisjes sus, niet te verwarren met de BJB-meisjes. Het Belang: De groote Dag. — Morgen Zondag, 8 October, de groote cag voor al- .e tooneelliefhebbers uit den omtrek. Eerste opvoering van het beroemde blijspel van Kadeltmrg en Blumenthal: «In het Witte Paard.> Niemand zal van het genoegen wil - len verstoken blijver, dit meesterlijk geschreven blijspel te komen genieten. De rollen zijn in goede handen. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Nieuwe tooneelschikking, rijke Tyrolkostumen, prachtige belichting. Wilt U een goede zitplaats? Nsem uw kaart op voorhand m h*t Kath. Volkshuis. Prijzen der plaatsen: 5 en 4 frank In 't Witte Paard — Verleden Zondag voarde de Kath. Jonge Wacht voor een totaal uitverkochte zaal en wie de zaal van het Kath. Volkshuis kent weet wat zulks te beteekenen heeft, het wereldberoemde blijspel op «In het Witte Paard» Plaatsruimte belet ons over deze uitvoering die een der prachtigste vertooningen uitmaakt, ooit te Bilzan gegeven in een gedetailleerde bespreking te voeren: het feit dat daags na de vertooning de aanvraag naar kaarten voor den 22 October reeds zoo groot was dat we van nu af durven zeggen dat de zaal weer zal uitverkocht zijn, spreekt boekdeelen, Goede waar behoeft geen krans. De K.J.W. heeft bewezen een der degelijkste tooneelgroepen te bezitten van gansch Zuid-Limbtirg en onze Katholieke bevolking heeft getoond dat ze, wars van alle doodende onzijdigheid en verdoken liberalisme, het Katholiek Vlaasmsch kultuurwerk en Onze Kath. Jonge Wacht weet te wardeeren en te steunen. Daarvoor weze haar langs dezen weg dank gezeid. We bluffen niet, we voelen zelfs de behoefte niet nog veel reklaam rondom «'t Witte Paard» te maken; we zijn er van overtuigd, dat én het stuk én de vertolking, én de enscèneering de honderden toeschouwers op Zondag 22 October weer in begeestering zullen brengen. Lezer, ondervraag hen die verleden Zondag het Katholiek Volkshuis bezochten, ga zien hoeveel kaarten reeds verkocht zijn en ge zult overtuigd wezen dat het meer dan hoog tijd is om uw plaatsen te bespreken, wilt ge een goede zitplaats bemachtigen. Goed heil aan onze K.J. W. en haar uitstekenden tooneelgroep! ZUSSEN Tooneel. — Op Zondag 23 October zal de Katholieke Jonge Wacht van Bilzen hier in de zaal van Vreugd in Deugd opvoeren «In 't Witte Paard», beroemd blijspel met zang in drie bedrijven. Dit stuk werd reeds dikwijls met groot succes opgevoerd in onze groote steden en in Nederland, dus eene schoone avond in 't verschiet, en al wie da jongens van de Katholieke Jonge Wacht van Bilzen reeds aan het werk zag, zal moeten bekennen Dat zij meester zijn op de planken. Dus liefhebbers, kom dien avond maar eens kijken, en ik ben verzekerd dat gij voldaan zult huiswaarts keeren. Laat er uwe lachspieren maar eens werken en het oor streelen, door de lieve muziek van het begeleidend orkest van P. Vanderstraeten. Zondag 22 October. Zondag, 22 October. STAD B I L Z E N ZAAL KATHOLIEK VOLKSHUIS Tweede Opvoering van het wereld-succes: « IN T WITTE PAARD» PRIJZEN eet plaatsen: 4 en 5 frank. Neem uw kaarten op voorhand in het Kath. Volkshuis — Katholieke Jonge Wacht. — Tooncel- vertooning. — Zondag 22e dezer behaalde de zoo gunstig gekende tooneelafdeeling der Katholieke Jonge Wacht een overweldigenden bijval. Voor de tweede maal werd het tooneelspel "Het Witte Paard" vertoond en voor de tweede maal liep de groote zaal van het Katholiek Volkshuis bomvol. D e speelsters of speelers hebben zich waarlijk overtrof f er, de lichteffecten waren prachtig, de muziek goed verzorgd: in een woord onovertroffen succes ! Op algemeene aanvraag van het publiek dat geen plaats genoeg kan vinden, zal 'n derde opvoering doorgaan op Zondag 5de November te half zeven 'a avonds. Bericht aan al de tooneelliefhebbers, al wie een vroolijken avond wil doorbrengen, komen zien naar « Het Witte Paard». Hier moet ook hulde gebracht worden aan de onverpoosde werking onzer Katholieke Jonge Wacht. Zij kent geen andere Eerewacht dan die van het K. Sacrament in onze luisterrijke processien, en dan is ze voltallig en godvruchtig aanwezig, maar gansch het jaar door, ijvert zij te Bilzen voor de katholieke zaak zonder compromissies met andersdenkenden en recht door zee. De talrijke aanwezigheid van de H. H. Geestelijken uit de dekenaten Bilzen, Borgloon, Beringen en Visé is voor haar toneelvertooningen 'n kostbare aanmoediging en een blijk van genegenheid. 25.10.1933 BILZEN. — Tooneel — Wie heeft er de opvoering van het wereldsuccês «In 't Witte Paard» nog niet £ zien? Welnu, dat hij zich haaste. Zondag 5 November, derde en laatste opvoering van dit buitengewoon mooi blijspel in 3 bedrijven. Nieuwe belichting. Balletten. Prachtige Tyroler kostumen. Prijzen: 5 en 4 frank. Neem uw kaart op voorhand in het Kath. Volkshuis. — Tel. 124. Niemand late deze eenige en laatste gelegenheid voorbijgaan. ZUSSEN — Opvoering — Zooals verleden week gemeld werd, zijn de Jongens der «Kath. Jonge Wacht» van Bilzen hier komen opvoeren «In 't Witte Paard», een tooneelstuk dat over gansch Europa reeds bijval oogstte, en dat verleden jaar, gedurende drie weken in Antwerpen werd opgevoerd voor bomvolle zalen. 't Was half zeven stipt als het gordijn zich voor onze oogen oprolde. Wat een aanblik! Zulke mooie scènes Waarlijk de jongens van «Kunst en Vermaak» hadden zich noch tijd, noch moeite gespaard om alles tot in de puntjes te verzorgen. Het stuk breedvoerig vertellen, zou onnoodig zijn; toch wil ik, beste lezers, er een paar onvergetelijke bijzonderheden van opsommen. Namelijk, toen Wilhelm Giesecke, de balkonheld, zich verplicht zag de kamer, die hij gehuurd had af te staan aan een zekere Dr. Siedler, een jaarlijksche gast van het «Witte Paard» en op wien de waardin .Josepha Vogelhuber razend verliefd was. En, wanneer Sigi Sulzheimer zijn lielfde verklaarde aan Klaartje, de dochter van Professor Hizelman. Ook dienen nog vermeld de prachtige dansen uitgevoerd door de Vlaamsche Meisjesbond van Bilzen. Dat de opvoering bijval g )ot hoeft niet gezegd, trouwens het voortdurend handgeklap en bravogeroep der talrijke toeschouwers tusschen en bij het einde van elk bedrijf, leverde er een klaar bewijs van. Waarachtig, mannen der «Kath. Jonge Wacht» dat hebt ge fijn gelapt hoor. Om elf uren verlieten ons de vroolijke gasten, een tevreden publiek en steeds nutige wenken achterlatend aan de tooneelliefhebbers van Zussen en omstreken, die ,geen moeite sparen om het tooneel op een hooger peil te brengen in ons Vlaamsche land 03.11.1933


18/03/11
maurits engelen

Nr. 21: Karel Jeurissen, Sjaarelke van de Pos. Wie dit bevestigd wil weten, hij steke zijn licht op bij diens neven Georges of Jeu Lambrechts, of in een van Georges' bijdragen in het "bikske". "Lewieke" Nassen was weliswaar net als Sjaarelke ook niet groot maar, helaas, bovendien gekromd van rug. Wat de reeks opvoeringen betreft: ons Ma vertelde dat de rolbezetting tussen de eerste en de laatste al eens aangepast werd, ook bij de eerste plan-rollen.


18/03/11
Bilisium

We zijn over de helft ... 1 Guy Vrijens (speelde rol v. Sigismund in operette "In het Witte Paard") 2 3 Leon Gonnissen 4 Machiels, schoolmeester 5 Maria Engelen 6 Jan Knapen, schoolmeester 7 Paula Martens (echtg. nr. 1) 8 Edmond Rubens 9 Fons Buntinx 10 Albert Rubens 11 12 Jeanny "van de Mabo" Dubois 13 Hubert Colla 14 15 (Leo)Poldine Kellers 16 17 18 Irma Roosen (zuster v. 20) 19 vader Stefan Geurts (?) 20 Jef Roosen (broer v. 18) 21 Karel 'Sjaarelke van de Pos' Jeurissen 22 23 Maria 'Marieke' Nijssen 24 Jeanne Colla (?) 25 Antonie Colla (?) 26 27 28 Lisa Buntinx 29 Fina Penders 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Maurice Coch (?) 39 Valentin Martens 40 Karel Maurissen 41 42 Eddy Rubens 43


18/03/11
Stefan Geurts

Nr 19: Onned persent zjus, da's mijne pa, Nicolas (roepnaom: Valentin) Geurts. Ekskeziër da'ch nie eider op de kaar gesproenge ben, m 'ich en kos nie: ich zoet n 't bauteland, zonner kompjoeter. 't s doëdr da'ch ooch nie op de laezing van vérrige goensdig kos zien.


19/03/11
Fons Coch

nr.38 s ooch zjus , das mijne pa . Men ma en pa knne meier minse op daai foto. Ich lot nog iets van mig heire.


20/03/11
jacqueline nijssen

nr. 27 is Fina Nijssen zus van nr.23 Marieke Nijssen.


20/03/11
birgit lambregs

nr 16 Guillaume Latet en nr 25 Alice Martens (Kloosterstraat)


21/03/11
frans maurissen

Nummer 14: Hubert Van Raemdonck????


22/03/11

Kunt u ons meer vertellen over deze foto?

Uw naam:
Uw emailadres:
Reactie:
Type de bovenstaande Cijfers: